Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle cliënten die gebruik maken van de diensten die Body Balance Personal Traning (hierna: ‘BBPT’) aanbiedt.

 1. Algemeen
  a) U wordt cliënt van BBPT zodra u een trainingsovereenkomst tekent (hierna: “cliënt”).
 2. Voorwaarden
  a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BBPT.
  b) BBPT is gerechtigd de van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. indien een cliënt een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door BBPT te zijn ontvangen.
 3. Personal Training
  a) Cliënten kunnen met BBPT een overeenkomst tot personal training aangaan. Personal training is een op maat gemaakt trainingsprogramma op individuele basis.
  b) Een overeenkomst met BBPT tot personal training is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
  c) Het totaalbedrag (of in samenspraak het eerste termijn) van de overeenkomst dient voor de aanvang van de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan.
  d) Personal training vindt plaats volgens de Personal Training formule zoals aangegeven in de overeenkomst.
  e) Het aantal uren dat gevolgd moet worden voor de Personal Training Formule, moet binnen de in de overeenkomst aangegeven duur hebben plaatsgevonden.
  f) Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.
  g) De overeenkomst kan maximaal een maand uitlopen, daarna kunnen overgebleven uren niet worden ingehaald.
  h) Is er sprake van een ernstige blessure of moet cliënt een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit binnen twee weken wordt aangegeven bij BBPT, middels een doktersverklaring. Als u geen contact met BBPT opneemt wordt er aangegenomen dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.
  i) Body Balance PT behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
  j) In het geval dat BBPT als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zal BBPT voor een vervangende, kwalitatief gelijkwaardige, personal trainer zorgdragen. Slechts indien BBPT niet voor een vervangende trainer kan zorgdragen, zal pro rata restitutie van het bedrag plaatsvinden.
 4. Four-On-One / More-On-One
  a) Cliënten kunnen met BBPT een overeenkomst tot training aangaan.
  b) Een overeenkomst met BBPT is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
  c) Het totaalbedrag wordt door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven.
  d) Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.
  e) Is er sprake van een ernstige blessure of moet cliënt een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit binnen twee weken wordt aangegeven bij BBPT, middels een doktersverklaring. Als u geen contact met BBPT opneemt wordt er aangegenomen dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.
  f) Het abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd.
  g) Opzegging kan maandelijks voor de 15e van de maand per mail naar info@bbpt.nl.
 5. Privacy
  a) BBPT verwerkt de persoonsgegevens van cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  b) BBPT verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
  c) Cliënt heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. BBPT kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Cliënt kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan het BBPT.
 6. Electronische toeganssleutel (Hierna: Tag)
  a) Cliënt die een personal training overeenkomst aangaat met BBPT verkrijgt een TAG voor toegang tot het pand van BBPT tijdens door BBPT vastgestelde tijden. Deze tijden zijn te vinden op de website van BBPT.
  b) De TAG blijft eigendom van BBPT en is strikt persoonlijk. Voor deze TAG wordt een borgsom van 25 euro betaald.
  c) BBPT is bevoegd om bij misbruik van de TAG cliënt de toegang tot het pand te ontzeggen.
  d) Verlies of diefstal van de TAG dient direct aan het BBPT te worden gemeld. BBPT zal de kosten voor een nieuwe TAG in rekening brengen bij cliënt.
 7. Aansprakelijkheid
  a) Cliënt begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen ontstaan zonder dat dit ont- staan is uit nalatig handelen van BBPT. BBPT is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies. De klant is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
  b) Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Cliënt wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van BBPT.
 8. Huisreglement
  a) Cliënt is bekend met de door het BBPT gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig bij BBPT en kunnen indien gewenst opgevraagd worden. Cliënt is verplicht deze huisregels na te leven.
  b) BBPT kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 9. Slotbepalingen
  a) Op alle door het bedrijf gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  b) Overeenkomsten tussen cliënt en BBPT kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  c) Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.